منو دسترسی
0%
چشم انداز آتی

چشم انداز آتی شرکت

چشم انداز آتی شرکت

الف: با توجه به سپری شدن اخذ مراحل استاندارد سیستم ها قطع اتوماتیک گاز خانگی ، صنعتی و ایستگاهی عطف به مصوبات هیئت محترم دولت و عزم شرکت ملی گاز:

1- در خصوص سیستم های الکترونیکی قطع اتوماتیک گاز خانگی: مذاکرات با مدیران محترم شرکت ملی گاز جهت بررسی راهکارهای تجهیز کلیه انشعابات گاز خانگی در سطح کشور به این سیستم ها و تعمیم مصرف همگانی و ارزان دستگاه .

2- در خصوص سیستم های الکترونیکی قطع اتوماتیک گاز صنعتی : مذاکرات با مدیران محترم شرکت ملی گاز جهت الزام کلیه کارخانجات به نصب و تجهیز این سیستم های الکترونیک در خروجی ایستگاهای گاز مترینگ با فشار تا 60psi .

3- در خصوص سیستم های الکترونیکی قطع اتوماتیک گاز ایستگاهای تقلیل فشار گاز: ادامه مذاکرات با مدیران محترم شرکت ملی گاز در خصوص تجهیز کلیه ایستگاهای تقلیل فشار گاز در سطح کشور.

ب: با توجه به تکمیل آزمایشات انجام گرفته روی سیستم ایمنی جایگاهای سوخت CNG  و مذاکرات بعمل آمده با مدیران محترم شرکت ملی گاز و مدیران انجمن CNG   کشور ، تجهیز کلیه جایگاهای سوخت CNG خصوصا جایگاهای شهری و روستایی به این مهم.

ج:تکمیل و راه اندازی سیستم های ایمنی حساس به زلزله جهت آسانسورها، گیت ها( خصوصا جهت ایستگاههای مترو) و رسیدن به تولید انبوه.

د: ادامه تحقیقات ..