0
منو دسترسی
1397/12/14 در ساعت 16:04:38

گزارش اولیه زلزله ملارد

در روز 29 آذر 1365 و در ساعت 23:27:37 زمین لرزه ای با بزرگی 5.2 (موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران) مناطقی پیرامون شهر کرج در استانهای البرز و تهران را به لرزه درآورد.

گزارش اولیه زلزله ملارد

گزارش اولیه زلزله ملارد

در روز 29 آذر 1365 و در ساعت 23:27:37 زمین لرزه ای با بزرگی 5.2 (موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران) مناطقی پیرامون شهر کرج در استانهای البرز و تهران را به لرزه درآورد. این زمین لرزه توسط ایستگاه شبکه شتابنگاری مردآباد با شتاب 196 ، ایستگاه کرج 51 و ایستگاه شهید تفویضی 26 ، مرکز تحقیقات (درون چاهی) 4 ، دانشگاه شهید بهشتی 9، مرکز تحقیقات 6، دانشکده فیزیک 17 ، دانشکده آب و برق 7 ، دانشگاه الزهرا 8، قم 4، مامونیه 23 و رازقان 21 سانتی متر بر مجذور ثانیه به ثبت رسید .

 

برای دریافت فایل کامل این گزارش لطفاً بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

گزارش زلزه ی ملارد

0%