منو دسترسی
0%
1397/12/18 در ساعت 00:00:00

بررسی تاثیر آبهای زیرزمینی بر زلزله و زلزله بر آبهای زیرزمینی

تغييرات قابل توجه سطح آب زيرزميني در بسياري از زمين لرزه هاي بزرگ دنيا مشاهده شده است. امروزه از اين تغييرات به عنوان ابزاري جهت پيش بيني زمين لرزه هاي آتي، آگاهي از منابع آبي جديد و مبارزه با بحران آب بعد از وقوع زمين لرزه، استفاده مي شود

 بررسی تاثیر آبهای زیرزمینی بر زلزله و زلزله بر آبهای زیرزمینی

 

تغييرات قابل توجه سطح آب زيرزميني در بسياري از زمين لرزه هاي بزرگ دنيا مشاهده شده است. امروزه از اين تغييرات به عنوان ابزاري جهت پيش بيني زمين لرزه هاي آتي، آگاهي از منابع آبي جديد و مبارزه با بحران آب بعد از وقوع زمين لرزه، استفاده مي شود. مطالعه زمين لرزه هاي تاريخي و سده بيستم ايران نشان مي دهد كه بسياري از آنها همراه با تغييرات قابل توجهي در سطح آب زيرزميني منطقه بوده اند. به اين منظور تغييرات سطح آب در زمين لرزه زرند با در دست داشتن اطلاعات هيدروژئولوژي مربوط به 4 سال آبي 85-81، مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل نشان داد، كه زمين لرزه مذكور سبب افت قابل توجه سطح آب در تعدادي از قنات هاي نزديك به كانون زمين لرزه شده است. علاوه بر اين، تغييرات جزيي سطح آب پيزومترهاي مجاور گسل، نشان مي دهد كه روند عمومي تغييرات، قبل و بعد از زمين لرزه، در پيزومترهاي منطقه يكسان است.