منو دسترسی
0%
1397/12/18 در ساعت 00:00:00

پيش بيني آماري پهنه بندي خطر زلزله احتمالي با استفاده شبکه هاي عصبي مصنوعي

پيش بيني محل وقوع زلزله هاي آتي همراه با تعيين درصد احتمال رخداد، مي تواند در کاهش خطرات ناشي از زلزله بسيار سودمند باشد.

پيش بيني آماري پهنه بندي خطر زلزله احتمالي با استفاده شبکه هاي عصبي مصنوعي

 

پيش بيني محل وقوع زلزله هاي آتي همراه با تعيين درصد احتمال رخداد، مي تواند در کاهش خطرات ناشي از زلزله بسيار سودمند باشد. تعيين محل هاي پيش بيني شده، سبب افزايش توجه به طراحي، به سازي لرزه اي و ارزيابي قابليت اعتمادپذيري سازه هاي موجود در اين مکان ها مي شود. در پيش بيني زمان وقوع زلزله فرضيه ها و نظريه هاي گسترده اي مطرح است. هنوز شيوه اي دقيق براي پيش بيني زمان رخداد زلزله هاي آتي مورد تاييد قرار نگرفته است. در مورد پيش بيني بزرگي زلزله، بررسي هاي گسترده اي انجام شده است، ولي در زمينه پهنه بندي مکان رخداد زلزله احتمالي هنوز هيچ پژوهشي صورت نگرفته است. در اين پژوهش با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي خود سازمان يافته، در استان هاي سمنان و قم، مکان هايي که احتمال رخداد زلزله آتي وجود دارد، پيش بيني شده است. شبکه هاي عصبي مصنوعي انتخاب شده در اين تحقيق، با دريافت الگوهاي ورودي قادر به استخراج مشخصات الگوهاي پيچيده اي از داده هاي ورودي (کاتالوگ زمين لرزه ها) است. سپس با پژوهش هاي آماري انجام شده، نقشه پهنه بندي مکان زلزله احتمالي ترسيم شده است. براي انجام اين کار مشخصات زلزله هاي رخ داده بين سال هاي 1903 تا 2012 در استان هاي مورد نظر از پايگاه هاي مختلف لرزه اي جمع آوري شد. با توجه به نقشه هاي به دست آمده، بيش ترين احتمال وقوع زلزله در استان قم، در منطقه مرکزي اين استان با احتمال 31.6 درصد و در استان سمنان در محدوده شمالي اين استان با احتمال 28.9 درصد پيش بيني شده است.